نوشته‌ها

آلبوم حسین پناهی

711272401894

از راست به چپ: داوود کاکاوند، مصطفی خرسندی، شهید احمد احمدیزاده

آلبوم حسین پناهی

711272401838

از راست به چپ: محمود یزدانی، حسین پناهی، یعقوب بلور پارسا، شهید نورالله پازوکی

آلبوم حسین پناهی

711272401849

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ناصر آشتاوی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، حسین پناهی، ؟، ؟، ؟، شهید داوود توکلی، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟؛ ؟، ؟، محسن شیرازی، ؟، ؟، ؟، محمد ظفرقندی

آلبوم حسین پناهی

711272401740

از راست به چپ: شهید احمد صابری، حسین پناهی

آلبوم حسین پناهی

711272401662از راست به چپ: مصطفی خرسندی، محسن شیرازی، حسین پناهی

آلبوم حسین پناهی

711272401644از راست به چپ: حسین پناهی، ؟، ؟، محمود یزدانی