نوشته‌ها

آلبوم اسماعیل مرشدی

¼8nº O8ºn Ötƒñƒdn -ƒ½OƒpnT O¬¼ºnاز راست به چپ: شهید مهدی آقاجانی، اسماعیل مرشدی