نوشته‌ها

از آلبوم احمد محمدی

احمد محمدی

56

آلبوم احمد محمدی

53

از راست به چپ: اکبر رضوانی، احمد محمدی

زمان: پاییز ۱۳۶۴

مکان: تهران، پایگاه مالک اشتر هنگام اعزام