شهید محسن گلستانی

mohsen goli 2

«امر به معروف و نهی از منکر را آینه‌گونه نسبت به دوستانمان انجام دهیم.»

ادامه مطلب …

شهید فخرالدین مهدی برزی

89

«امیدوارم و از خدا می‌خواهم که معلم ما را انبیاء و اولیائش قراردهد

تا با سرمشق گرفتن از سخنان پربارشان، انسانی نمونه و جزو اولیاءالله قرار بگیریم.»

ادامه مطلب …