دستنوشته شهید محمد مجازی

ارسال: نعیمه رضازاده (خواهرزاده شهید)

2

«آری جبهه آنجاست که به مرگ می خندند و به آن ارج می نهند و مقام والای زخمی شدن و شهادت در راه خدا را اندک نمی پندارند و کیست که نداند این مقامها را به هر کسی نمی دهند و برای رسیدن به این درجات والا و ارزشمند، باید انسان خود را بسازد و ساخته شدن تنها با تنهایی به دست می آید..»

— شهید محمد مجازی

ادامه مطلب …

شهید امیر مقدم

دستنوشته شهید امیر مقدم در دفتر شهید احمدیزاده